Estol de Sons

Estol de Sons és un servei que s’ofereix a persones afectades en salut mental. Aquest projecte de musicoteràpia s’està aplicant al Servei de Rehabilitació Comunitària de Santa Coloma de Farners (Girona).

La música permet expressar idees i sentiments que poden resultar complicats d’ésser expressats verbalment. El fet de contactar amb les pròpies emocions i d’expressar-les sense paraules, representa una avantatge per a moltes persones.

D’altra banda, el ritme dóna a la música organització, moviment, estructura, i convida a la participació en grup, aspectes rellevants a afavorir en persones que tenen esquizofrènia o trastorns bipolars.

L’experiència musical es pot adaptar a les necessitats de cada persona, ja que pot ser des de molt senzilla fins a més complexa.

Així mateix, una persona que s’involucra en un moment d’activitat musical, immediatament la seva conducta s’orienta al aquí i ara, doncs hi ha una resposta als estímuls sonors, als instruments o la veu, a les instruccions de la terapeuta i a la participació dels altres. Aquesta conducta musical acostuma a propiciar la cooperació i la integració entre els membres d’un grup.

Per  valorar quantitativament aquest procés musicoterapèutic es passen dos tests a cada participant: l’escala de Soledat (UCLA) i el Test de Ansietat de Hamilton (HAS).